Spoločnosť MODANT s.r.o. s miestom podnikania Račianska 90, Bratislava, 831 02, IČO: 45652511, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-197409 vydáva tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOS“), ako aj ostatnými právnymi predpismi SR.

Informujeme tu spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho ako aj pre kupujúceho pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné podmienky.

ZÁRUKA

 1. Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami OZ, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie tovaru nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby.
 2. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra, doklad o kúpe, dodací list, pokiaľ to povaha veci umožňuje.
 3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci vždy povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).
 4. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe

REKLAMÁCIE

Termín „predávajúci“ označuje spoločnosť MODANT s.r.o.

Termín „kupujúci“ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo zaobstaráva služby na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, bez ohľadu na ich formu, pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a ktorý kúpil alebo objednal u predávajúceho v rámci jeho predajnej siete alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho určitý výrobok v zmysle definície § 2 písm. f/ ZoOS (ďalej len „výrobok“) alebo službu v zmysle definície § 2 písm. i/ ZoOS (ďalej len „služba“).

Reklamáciou sa na účely Reklamačného poriadku spoločnosti MODANT s.r.o. rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 2. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 3. Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.
 4. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou.
 5. Vady zistiteľné riadnym užívaním nábytku musia byť reklamované do 7 dní od zistenia bez zbytočného odkladu
 6. Reklamácia musí byť prijatá písomnou formou. (Za tú sa považuje aj e-mailové podanie)
 7. Reklamácia musí obsahovať minimálne tieto údaje:
  – identifikácia tovaru číslom účtovného dokladu, dodacieho listu alebo faktúry
  -popis uplatnených závad

Vadami na reklamáciu nie sú:

 1. Nevhodnosť produktu, ktorá je výsledkom nesprávneho rozhodnutia kupujúceho. Dodávateľ nenesie za nevhodnosť voľby zodpovednosť, pokiaľ mu kupujúci nesprostredkuje dôležité informácie, ktoré sú podstatné pre výber vhodného tovaru zodpovedajúceho potrebám kupujúceho
 2. Drobné odchýlky v presnosti rozmerov alebo pravých uhlov pri staršom reštaurovanom nábytku ako aj nábytku na objednávku. Ďalej drobné poškodenia povrchu, ktoré vznikli pred reštaurovaním a nebránia riadnemu užívaniu zakúpeného nábytku
 3. Zvukové prejavy spôsobené prirodzenými vlastnosťami materiálov alebo predošlým dlhodobým používaním reštaurovaného staršieho nábytku
 4. Mierne prispôsobenie drevených častí vzhľadom na premenlivé podmienky teploty a vlhkosti. Niektoré časti masívneho nábytku môžu byť uspôsobené na miernu vôľu tak, aby sa drevené časti na väčších plochách mohli prispôsobiť rôznym podmienkam vlhkosti a teploty tvarovým prispôsobením

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. Vady, ktoré majú charakter bežného opotrebenia
 2. Vady, na ktoré bola poskytnutá zľava
 3. Vady, ktoré vznikli nevhodným uskladnením, prepravou alebo manipuláciou kupujúcim a na vady vzniknuté pri posúvaní nábytku
 4. Na vady spôsobené nesprávnym používaním alebo zachádzaním tovaru v rozpore s týmto záručným listom
 5. Pri reštaurovanom nábytku jemné nepresnosti pri pohybe pohyblivých čaští (napr. dvierok), pokiaľ nie je narušená ich funkčnosť
 6. Vady a poškodenia spôsobené opotrebovaním alebo nadmerným používaním
 7. Vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 8. Vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného ako aj prirodzenej zmeny materiálov
 9. Vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania a zaobchádzania tovaru
 10. Vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel
 11. Vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám.
 12. Vady spôsobené atmosférickými alebo chemickými vplyvmi, vystavením tovaru priamemu slnečnému teplu a UV žiareniu alebo jeho umiestnením vo vlhku, na prudkom slnku alebo v blízkosti vykurovacích telies
 13. Drobné technologické a výrobné odchýlky oproti údajom uvedeným v informačných materiáloch
 14. Vady spôsobené neodvratnou, tj. živelnou udalosťou alebo vandalizmom
 15. Znečistenie a poškodenie povrchov domácimi zvieratami, chemikáliami, nápojmi a jedlom, na zafarbenie od iných zdrojov ako škvrny od atramentu, farieb, prepisovacích pier, rúžu, očných tieňov, atď.
 16. Poškodenie spôsobené ohňom, cigaretou, vodou alebo rôznymi predmetmi (kľúčmi, príbormi, nechtami, cvokmi nohavíc, apod.)
 17. Poškodenia tovaru spôsobené pádom alebo otrasom
 18. Prípadné mierne defekty, ktoré sa pri reštaurácii nechávajú priznané, avšak reštaurovaním je nábytok plne funkčný
 19. Drevo je prírodný materiál, preto farba povrchu nábytku nemusí byť v celom rozsahu konzistetná v odtieni. Pri reštaurovanom nábytku sa zámerne udržiava pôvodná patina pre zdôraznenie krásy a hodnoty

Spôsob vybavenia reklamácie

Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. § 2 písm. m/ ZoOS rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

V zmysle § 622 ods. 1 OZ ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, prevoz tovaru na veľké vzdialenosti alebo zložitú manipuláciu s tovarom (napríklad pre tovar s veľkou váhou a veľkým objemom) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V zmysle § 623 ods. 1 OZ Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že tovar má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

Reklamácie tovaru dodaného tretími stranami, s ktorými má predávajúci zmluvu o distribúcii ich výrobkov, prebiehajú v správe výrobcu a predávajúci dohliada riadne vyriešenie reklamácie v znení tohto reklamačného poriadku a právnych predpisov platných na území Slovenskej Republiky.

Reklamačný protokol na stiahnutie

Login

Register | Lost your password?