Obchodné podmienky

Ceny
Ceny uvádzané pri produktoch sú uvedené s DPH.
Dodacie lehoty
Dodacia lehota pri objednaných sedacích súpravách je spravidla 6-7 pracovných týždňov. Pri ostatných produktoch, ktoré máme skladom, je to spravidla okamžite. Pri tovare na objednávku sa dodacia doba dohaduje individuálne. V prípade meškania bude ModAnt s.r.o. zákazníka kontaktovať okamžite pri jeho zistení. Meškaním do rozsahu polovice dohodnutej doby dodania zákazníkovi nevzniká nárok na kompenzáciu. Pri meškaní nad polovicu dohodnutej doby dodania bude zákazníkovi ponúknutá individuálna kompenzácia. Pri nákupe cez náš e-shop je to bežná doba dodania kuriérskych služieb spravidla 3 - 5 pracovných dní pre tovar, ktorý máme skladom. Pre tovar, ktorý nie je skladom to môže byť maximálne do 14 pracovných dní
Spôsob dodania tovaru
Tovar v hodnote nad 600 EUR s DPH a do rozmerov 160 cm x 110 cm x 110 cm na požiadanie zákazníka na adresu do vzdialenosti 25 km od Bratislavy doručíme bezplatne, ak nebolo individuálne dohodnuté inak.
Zákazník si tiež môže zabezpečiť dopravu u dodávateľa dopravných služieb súkromne mimo kompetencie firmy ModAnt s.r.o. ModAnt s.r.o. zabezpečuje dopravu vo vlastnej réžii od 10 EUR podľa veľkosti tovaru a vzdialenosti od prevádzky a tiež využíva externé doručovacie služby. Pri nákupe cez náš eshop využívame kuriérske služby TOPTRANS alebo GLS. Dodacie podmienky a cena dodania sa dohadujú individuálne.
Spôsob platby
• hotovosť na prevádzke,
• platba kartou na prevádzke,
• platba kartou pri objednávke cez webovú stránku,
• prevodný bankový príkaz na základe vystavenej objednávky (fyzické osoby), predfaktúry alebo faktúry (iba firmy a organizácie).
Ku každému tovaru je priložený pokladničný blok alebo faktúra, ktoré zároveň slúžia ako záručný list. Na tovar na objednávku zaplatený bankovým prevodom z účtu slúži ako doklad o kúpe výpis z bankového účtu zobrazujúci tento prevod prostriedkov
Objednávky
Potvrdená objednávka je považovaná za záväznú a nemennú po obdržaní zálohovej platby v sume 50% hodnoty objednávky, resp. inej pomernej hodnody podľa dohody. Objednávky sa môžu vzťahovať na tovar objednaný k výrobe alebo tovar skladom objednaný pre neskoršie doručenie, termín ktorého sa dohodne pri splatení zálohy. Storno objednávky tovaru objednaného k výrobe je možné v maximálnej lehote 24 hodín po splatení zálohy, resp. maximálne 24 hodín po doručení potvrdenej objednávky dodávateľovi. Po tomto termíne je záloha nevratná a slúži na prípadné pokrytie nákladov vzniknutých za účelom výroby, objednania, skladovania a iných súvisiacich nákladov. Záloha za objednaný vystavený tovar z predajne je nevratná, podobne ako pre tovar zakúpený na predajni platí, že do 48 hodín od nákupu si zákazník môže vybrať iný tovar v hodnote splatenej zálohy. Splatnosť objednávky v plnej výške je nutná bezprostredne pred dodaním tovaru - tovar musí byť v plnej sume uhradený pred dodaním.
Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
Zákazník môže odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom e-shopu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Pre odstúpenie od zmluvy pri nákupe cez náš e-shop využite prosím tento formulár TU
Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť emailom na adresu info@modant.sk, email by mal obsahovať všetky údaje uvedené vo formulári na odstúpenie od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy nie je možné v prípade, že dodaný tovar bol vyrobený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, na mieru alebo bol určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať nepoškodený a nepoužívaný tovar späť alebo ho odovzdať na predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci sa s kupujúcim môže dohodnúť, že si tovar predávajúci vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša zákazník. >
Predávajúci vráti zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia nepoškodeného a nepoužívaného tovaru po odstúpení zákazníka od zmluvy. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak predávajúci po vrátení tovaru zákazníkom zistí, že hodnota tovaru sa znížila, pretože zákazník porušil povinnosti primeraného zaobchádzania s tovarom stanovené zákonom, informuje o tom zákazníka s cieľom dohodnúť postup k náhrade škody, ktorá predávajúcemu vznikla. >
Podmienky reklamácie tovaru
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru je to 12 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. V rámci reklamačnej doby je možné reklamovať vady tovaru, ktoré sa vyskytnú v rámci záručnej doby a sú spôsobené chybnou výrobou alebo chybnou kvalitou použitého materiálu. Tovar je potrebné používať v súlade s jeho účelom a primeraným spôsobom, pričom je potrebné tovar čistiť a starať sa o neho podľa pokynov predávajúceho. Vady, ktoré vzniknú v dôsledku nevhodného alebo neodborného používania alebo sú spôsobené zákazníkom, prípadne vady, ktoré vznikli pri živelných pohromách, nie je možné reklamovať u predávajúceho. Pre bližšie informácie si pozrite si naše záručné podmienky TU
Postup pri reklamácii tovaru
Reklamácie je potrebné oznámiť emailom na adresu info@modant.sk spolu s fotografiou a popisom poškodenia. Ak to nie je možné, reklamáciu je možné podať osobne v predajni. Dňom zahájenia reklamačného konania je deň doručenia reklamácie predávajúcemu a reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní. Ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, predajca je ju odstráni neodkladne. Ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, kupujúci si môže nárokovať výmenu tovaru v rovnakej, primeranú zľavu z ceny tovaru (ak si tovar ponechá) alebo vrátenie hodnoty zakúpeného reklamovaného výrobku.
Reklamácia sa považuje za vybavenú dosiahnutím niektorej zo spomenutých 3 možností (oprava alebo výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru).
Vrátiť tovar môže zákazník osobne v predajni alebo alebo prostredníctvom doručovacej služby na náklady kupujúceho. Newsletter a e-maily od nás
Všetkým zákazníkom môžeme nepravidelne posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho obchodu, akciami a novinkami. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám prosím e-mail na info@modant.sk

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom stránky je MODANT s.r.o. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby a dodať tovar, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, pričom niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, ktorým sa riadime.

Pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  • • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • • adresa na doručenie (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
  • • firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve (ak ste si zvolili registráciu). Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Nezadávate informácie ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie).
Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Platforma RSO

Vážení zákazníci,
informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu.
On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).
Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.
Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.
V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@modant.sk.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme na adrese info@modant.sk

. Články a blogy